is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woonachtig is, of ook, wanneer goederen van onbekenden worden aangehaald, welke dezelve hebben verlaten of zich met de vlugt gered, zal een afschrift van het proces-verbaal, binnen 24 uren 11a de registratie, ten raadhuize, of bij den voorzitter van het Bestuur der gemeente, in welke de Bekeuring geschied is, moeten worden gedeponeerd.

Art. 273.

Het proces-verbaal zal door de bekeurders voor den vrederegter moeten worden beëedigd en geregistreerd binnen tweemaal 24 uren 11a de bekeuring; zullende, bij het invallen van een zon- of feestdag gedurende dezen tijd, dezelve in allen gevalle met 24 uren worden verlengd.

Ten aanzien der processen-verbaal wegens bekeuringen, op het onvrije territoir gedaan, wordt de termijn voor het beëedigen derzelve op tweemaal 24 uren, en die voor het registreren, op viermaal 24 uren, bepaald; overminderd de verlenging van 24 uren bij het invallen van een zon-of feestdag ; de beëediging zal kunnen geschieden voor een vrederegter of voor den President van het Bestuur der gemeente, in welke de bekeuring is gedaan.

Met betrekking tot bekeuringen, gedaan op eilanden, op welke geen bureau der registratie gevestigd is, zal het voldoende zijn, dat de processen-verbaal worden geregistreerd, vóór dat van dezelve gebruik wordt gemaakt, mits de beëediging binnen den boveugemelden tijd van twee of driemaal 24 uren hebbe plaaLs gehad.

Ten aanzien der bekeuringen, met recherche-vaartuigen gedaan, het zij dezelve behooren tot den ambulanten dienst, «f op vaste posten zijn gestationneerd, zullen de processen-