is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

net veranderen van klasse der vaartuigen , buiten voorweten der Ambtenaren, doch ook buiten schade van den lande.

Het niet plaatsen van uithangborden , opschriften en namen, daar, waar zulks van 's Rijks we ge gevorderd wordt.

Het wegnemen van de paaltjes of plankjes in de veenderijen, na de definitive opmeting maar vóór den laatsten November, of, bij latere aflevering, vóór die aflevering, wanneer de overtreding bewezen kan worden, door deu veenman zeiven, of met zijn medeweten, gepleegd te zijn.

Het niet exhiberen van documenten, welker vertooninsj gevorderd kan worden, wanneer het verzuim niet kan vallen in de termen van fraude.

Eindelijk , al hetgeen, schoon bij de wet geboden , zoude mogen zijn nagelaten, öf, hoezeer daarbij verboden, zoude mogen zijn gepleegd , en niet vallen in de termen der drie eerste klassen van overtredingen.

Art. 299.

De misdaden en delicten, bij het eerste lid van artikel 2cj5 bedoeld, zullen vervolgd en gestraft worden, overeenkomstig de wetten op het strafregt, en zullen de voorschreven straffen worden toegepast, onverminderd de boeten en verbeurd-verklaringen, welke de overtreder daarteboven zal hebben kunnen incurreren voor het plegen van overtredingen van de tweede, derde of vierde soort.