is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

destien het Ri)k m- uit- ot door te voeren, wanneer zij eenmaal wegens deze overtreding zijn gecondemneerd, bij eene tweede of verdere overtreding worden gestraft niet gevangenis van niet minder dan een eu niet meerder dan twee jaren.

Tot gelijke straf zullen worden verwezen die genen, aan welke bewezen wordt, dat zij , zelfs voor de eerste reize, bet frauduleus iu- uit- en doorvoeren van goederen voor anderen aannemen, mitsgaders diegenen, welke zich, voor rekening der aannemers , of van hen, voor welker rekening de fraude geschiedt, tot het clandestien in- uit of doorvoeren van goederen #-langs andere wegen dan de publieke heerbanen, laten gebruiken •, en eindelijk diegenen, ■welke, onder het voorwendsel van nationale visscherij , eenige goederen frauduleus mogten in- of uitvoeren.

Art. 317.

Alle misdrijven en overtredingen, welke behoorentot de derde klasse, zullen gestraft worden met eene boete in bedrag gelijk slaande aan de helft van die , welke hiervoren, art. 3io tot 3ia, op de overtredingen der tweede klasse is bepaald.

Art. 318.

Alle misdrijven en overtredingen, welke behooren tot de vierde klasse, zullen gestraft worden met eene boete 111 bedrag gelijk staande aan het een vierde van die, welke, art. 3io tot 312, is bepaald; doch nimmer minder afdalen, dan f i5- voor iederen overtreder.

Gelijke boete van f i5- wordt vastgesteld op iedere