is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootboek van den Staat, zullen dezelve verbonden worden op den voet bij de directie van het grootboek voorgeschreven, en worden aangenomen naar de waarde , bij de prijscourant voor het regt van successie wekelijks bekend gemaakt; met dien verstande, dat evengemelde waarde het bedrag der borgtogt met 20 ten honderd zal moeten te boven gaan en worden gesuppleerd, zoodra dit surplus door eene daling in den prijs der inschrijvingen beneden de 10 ten honderd boven het bedrag van de borgtogt mogt zijn gekomen.

Bijaldien deze suppletie niet gegeven wordt binnen acht dagen, 11a dat zij gevorderd zal zijn, is de Administratie bevoegd om de inschrijvingen te doen verkoopen.

Art. 355.

Voor zoo verre waren en koopmanschappen tot onderpand worden gegeven, zullen dezelve in het entrepot moeten worden geplaatst, en daarbij in acht genomen :

a. Dat de waarde der goederen worde opgemaakt naar de prijs-courant waar dezelve aanwezig is', of anderzins door beëedigde makelaars in de goederen welke tot onderpand worden gegeven.

I. Dat de waarde der goederen 20 len hondeid boveu de borgtogt beloope.

c. Dat y in geval van daling van ao per cent of meerder, een supplement gegeven en gehandeld zal worden op den voet, in het voorgaande artikel, ten aanzien der inschrijvingen op het grootboek, bepaald.