is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemming zouden willen geven, zal, met teruggave aan, of wegneming door'sRijks ambtenaren, van de teekenen, merken en bewijzen van vrijstelling, ten aanzien van dusdanige vaartuigen moeten worden geobserveerd al hetgeen omtrent de schepen , schuiten en vaartuigen nan deze belasting oiiderworpen, , en van gelijke kathegorie, bij deze wet is voorgeschreven.

De eigenaars, schippers en directievoerders van zoodanige dier vaartuigen, welke met eene lading van buiten ' slands binnen zouden mogen vallen, die de vrijstelling deed ophouden , zullen kunnen volstaan, met, ter plaatse der inklaring, van deze verandering van bestemming kennis te geven.

23. Van de belasting der zevende klasse zullen bevrijd zijn alle zoodanige vreemde rivierschepen , als wier eigenaars, schippers of directievoerenden, ten genoege der Administratie van de In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, kunnen bewijzen, dat gemelde hunne vaartuigen te huis behooren in de Staten eener Mogendheid, met welke Wij. traktaten gesloten hebben, die den ophef dezer belasting van hare vaartuigen verbieden.

24. Geene eigenaars, schippers of directievoerenden van vreemde schepen, zullen met deze hunne vaartuigen eenige vracht mogen aannemen van de eene plaats binnen dit Rijk naar de andere.

Voor zoo veel nogtans het gerijf van den handel en der ingezetenen, zulks zoude mogen vereischen ten aanzien der vaart op het kanaal van Bergen naar Condé, behouden Wij aan Ons, om hiertoe speciaal verlof te geven, mits de eigenaar, schipper of directie voerende van- dusdanige geadmitteerde vreemde vaartuigen , naar gelang van derze'iver constructie, de eerste maal, dat zij ieder jaar met deze huniie vaartuigen 's Rijks grondgebied aandoen, deswege, ten kantore vaij inklaring , de belasting betalen der 4de, 5de of 6de klasse.

De