is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ncrmeting en Verificatie van den daartoe speciaal gekwalificeerd»! iainbtenaar, kosteloos aan dejJen ambteuaar moeten worden geleverd;

36. Van de hermeting tot verificatie,, welke door den hiertoe bevoegdan en bij de administratie aantewijzen ambtenaar, steeds mag worden geëischt, mits de schepen niet geladen of zeilende zijn, zal de bevinding op den meet- en hierna te melden lastbrief worden genoteerd, en deze dokumenten ten kantore van den m.'de hierna aan te wijzen ontvanger worden overgelegd.

De eigtnaar, schipper of directievoerende, op den inhoud van wiens schip eene meerdere ruimte bevonden wordt, zal de suppletie dadelijk moeten Voldoen, en deze berekend worden:

Voor de schepen, schuiten en vaartuigen der eerste en tweede klasse, naar de dngteekening van den meetbrief, en de reizen, dat daarop de belasting is betaald.

Voor die der vierde, vijfde en zesde klasse mede naar de dagteekening van den meetbrief, en, in allen gevalle, naar den jaarletter der merken, en eindelijk,

Voor de schepen, schuiten en vaartuigen der derde en zevende klasse, waarvan voor iedere reis het tonnengeld verschuldigd is, naai- het aantal reizen, dat, blijkens de afteekening op den meetbrief, gedurende den jongsten termijn, met het vaartuig gedaan is;

37. Onverminderd de oplegging der suppletie, in het voorgaande artikel omschreven , zal aan den eigenaar, schipper of directievoerende het regt verbleven zijn van doleantie en verzoek tot hermeting, toegestaan bij art. 47 van déze wet.

Buiten dit geval en dat van de periodieke hermeting der zeilschepen, of van vertimmering, zal het aan niemand vrijstaan deszelfs eens gemeten schip, schuit of vaartuig te doen hermeten.

13 2 38. Al-