is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xfil eene gedeeltelijke aanvrage daartoe werden toegelaten, mits de partij, waarvoor opmeting of opneming gevraagd wordt, door een g'reppel, ter breedte van ten minste drie palmen in den bovengrond, en ter diepte van vieren twintig duimen, worde afgescheiden van het overige veen, en ieder zoodanig afgescheiden gedeelte, als eene afzonderlijke partij worde beschouwd en behandcid, mitsgaders met een bijzónder paaltje voorzien, op den voet, als bij artikel 9 is voorgeschreven.

Het zal aan de veenlieden niet vrijstaan de ter opmeting of opneming aangegevene partijen, 11a die opneming of opmeting, te JVergröoten, maar zal zoodanige vergrooting beschöuwd en gestraft worden als fraude.

11; Vóór de 150011 September van elk' jaar zullen de bij het vorig artikel gemelde, nadere opgaven wegens den spon- of baggerturf, en voor den ioden October van elk jaar, die wegens den gegraven of gestoken turf moeten zijn ingeleverd.

Bij dezelve zullen het juiste getal vierkante ellen, of de juiste kwantiteit" steekturf of kluiten, waarvoor de consent-biljetten , tot bespreiding of tot afgraving of uitsteking in dat jaar zijn verleend, moeten worden verantwoord of wel redenen gegeven van de mindere vervening, op pene van voor het geheel aansprakelijk te zijn.

De opgave van iedere partij niet naar waarheid geschiedende, of wel tot mindere hoeveelheid dan dezelve in de daad door den meter en tauxateur wordt bevonden, zal zoodanige verkeérde opgave, wanneer het verschil meer dan ^éri tiende bedraagt, beschouwd en gestraft worden als fraude,

IS, Binnen acht dagen na het inleveren van de, bij

ar-