is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^oldnan op gelijke termijnen, als bij artikel 356 der wet op den fcphef^er In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, is bepaald.

18. Aan die genen, met welke eene rekening-courant is geopend, zal, tegen intrekking van het consent-biljet, en in plaats van de kwitantie, artikel 16 vermeld, een vervoer-biljet w.ordeq afgegeven.

19. Alle vervoer van kolen met vaar- of voertuigen, paarden of andere lastdieren , tussclien de groeve, of de daartoe belioorende bergplaats en het kantoor, anders dan vergezeld van een consentbiljet, zal gestraft worden als fraude: de in- of oplading bij de groeve of bergplaats, zonder gelijk consent, zal insgelijks als fiaude gestraft worden , gelijk .ook alle afwijking van de aangewezene route en het passeren van het kantoor, zonder betaling, ofschoon er consentbiljet tot het opladen mogte zijn geobtineerd.

Mede zal als fraude beschouwd, en gestraft worden alle in-en oplading, mitsgaders vervoer, voor zonne opgang en na zoni)e ondergang, ten ware daarvan speciale aangifte aan het kantoor van declaratie gedaan zij; als in welk geval een consentbiljet tpt deze oplading en vervoer z?I worden afgegeven , hetwelk men bij de oplading zal moeten kunnen yertoonen, en het geen het vaar- of voertuig, tot den vervoer gebezigd, «ilt^d zal moeten vergezellen. Insgelijks zal als fraude beschouwd en gestraft worden, alle veryoer van steenkolen, welke da gedeclareerde kwantiteit met een tiende of meer overtreft. Bif aldien de overwigt of overmaat minder dan een tiende bedraagt, zal men slechts de regten van dezelve, met de kosten der ve-, rincatie, vorderen. Deze laatste worden in deze bepaald op hes; drie dubbel der regten van de overwigt of overmaat op de gedeclareerde kwantiteit.

A 4 2 6, Bij