is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uns ingezonden een generaal verslag van de muntwerkzaamheden in liet afgeloopen jaar , voorzien van zoodanige aanmerkingen als de aard der zaken vereischt , en liet belang van den Lande mogt vorderen.

Art. i3.

Ingeval van liet ontdekken van eenige in omloop zijnde valsche Specien, liet zij inlandsche , bet zij vreemde, waartoe de Ambtenaren van bet regt van den waarborg der gouden en zilveren werken bijzonder dienstbaar zullen zijn, is liet Kollegie van Radenen Generaalnjeesteren der Munt verpligt dezelve door den Inspecteur Essaijeur-generaal te doen examineren, en daarvan dadelijk aan de departementen van Financien en van Justitie kennis te geven , ten einde de verdere verspreiding en omloop tegengegaan, en de schuldigen gestraft worden. Raden en Generaalmeesteren zullen, naar bevind van zaken , den uitslag van het onderzoek en van het essai op de valsche Specien gedaan , ter kennisse van het publiek brengen , en tevens de onderscheidende kenteekenen derzelve opgeven, teneinde een-ieder zich voor schade kunne wachten.

Art. 14.

De handel in gemaakte gouden en zilveren werken, met het muntwezen in een naauw verband staande, behoort het toezigt over dien handel, de waarborg over de gouden en zilveren werken, en de zorg voor de invordering en verantwoording der belasting op dezelve lot

de werkzaamheden van Raden en GeneraalmeestereA der Munt.

t