is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deszelfs residentie, en van den Ontvanger der Accijnsen op alle andereplaatsen, insgelijks alle particulieren aan voorschreven visitatien onderworpen zijn , mits de Ambtenaren der I11- en Uitgaande Regten en Accijnsen geassisteerd zijn met een Lid van het Gemeente-Bestuur of eene Komïnissaris van Politie, daartoe door den Voorzitter gecommitteerd.

De Voorzitter van liet Bestuur zal bevoegd zijn, om in zoodanige belangrijke gemeente, waar het getal der Konimissarissen van Politie onvoldoende zijn mogt, om de visitatien in tijds te verrigten , en waar de Leden van het Gemeente-Bestuur door andere bezigheden verhinderd mogten worden , bij dezelve in persoon te assisteren , eeu ander te benoemen , om de visitatie met de Ambtenaren te verrigten , en znlks bij eene schriftelijke volmagt, welke de benoemde, tijdens de visitatie, zal moeten bij zich dragen.

De Voorzitters der Gemeente-Besturen moeten zorgen, dat de visitatien op het eerste aanzoek der administratie en zonder verwijl geschieden.

Art. l\\.

Voor zoo ver de hoeveelheid suiker of siroop, welke moet worden geverifieerd, te groot is om gewogen le worden, en de aangever in de approximative berekening van de ambtenaren niet mogt berusten, zal de verificatie door twee neutrale deskundige personen, van wederzijde een te benoemen, bij approxiinatie kunnen plaats hebben, en het midden-getal van hunne bevinding voor de ware hoeveelheid worden gehouden; blijvende het echter, zoo