is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teïzïu'fin 'trina? iri fegentléel gehouden zijn, om zuig te 'drageSi /• dit de 'Vercischté en behoórlijk ingevulde verklaringen , uoor lieA in pèrsöon , óf door htinne gemagtigdén . worden ingediend ; de tijd en wijze waarop , en de plaats a waar deze en alle andere bij deze Wet ge'vör'dei-dë"aa'rtgiften , verklaringen en aanvragen zullen moeten worden gedaan eii- ingeleverd , gelijk ook de -plaats, alwaar de gedrukte verklaringen te bekomen 'zijn1, zal door de Gemeente - Besturen worden aangekondigd.

XIX.

Bijzondere beschrijvingen.

Ier in standbrenging der bijzondere beschrijvingen , zullen de patentpligtigen, welke later dan den i51™ Januari , eenig beroep , handel of bedrijf aanvangen, of «enig nieuw beroep , bedrijf of handel bij het door hen reeds uitgeoefend wordende ondernemen, onverschillig, of het zelve daar mede is verwant of niet, mitsgaders 'naar gelang dat de bepalingen, bij artikel 12 , § 2 , en bij artikel i3 gemaakt, op hen toepasselijk worden, gehouden zijn , hunne verklaringen deswege in persoon te komen, of door hunne gemagtigden , te doen overleggen.

XX.

De Patentpligtigen moeten hunne verklaringen teekenen.

Ieder patentpligtige zal gehouden zijn deszelfs verklaring met zijne handteekening te bekrachtigen. t Ingevalle hij betuigt niet te kunnen schrijven of teeke-