is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoéven, om zich liet gebruik der landtaal in die akten volkomen eigen te maken, de gelegenheid daartoe geven;

Gezien Let rapport van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandselie Zaken;

Den Raad van State gehoord ;

Hebben, met uitdrukkelijke instandhouding van Ons besluit van istcn October i8i4 (Journal Officieln". 6g), goedgevonden en verstaan , te bepalen , het gene volgt •

Art. i.

Alle ingezetenen der provinciën Limburg, Oosl-T' Inunderen, West—Vlaanderen en Antwerpen, zijn bevoegd , zich, des verkiezende, van de landtaal te bedienen, voor alle zoodanige akten , verzoeken of andere stukken van wat aard ook, welke door hen ^ . de administratieve financiële en militaire Autoriteiten, Kollegien of Ambtenaren, in die provinciën gevestigd, zoo wel als aan de departementen van algemeen bestuur worden ingeleverd , of waar door zij zich tent dezelve met eenig verzoek of met eenige vordering of tot eenig ander einde hoegenaamd mogten wenden, zonder dat die Autoriteiten, Kollegien of Ambtenaren, onder welk voorwendsel ook, de bijvoeging van fransclie vertalingen door of teri koste dezer ingezetenen zullen kunnen vorderen.

Art. 2.

Alle Notarissen en andere Ambtenaren in genoemde provinciën , voor welke eeviigerlei akten , veiklaiingeu