is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

Q W3» 4' ) TVET van den zSsten Februari 1820, nopens de vijfde uitloting der uitgestelde schuld, ter sonime van vijf millioeneu guldens, en de vernietiging van eene somm& van negen millioeneu uitgestelde schuld, met de daartoe behoor rende kansbiljetten.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods9 Koning der Nederlanden , Prins va* Oranje - Nassau , Groot - Hertog vak Luxemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of booren lezen ^ salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat,' Volgens art. 193 der grondwet, de schuld jaarlijks iu overweging moet worden genomen, ter bevordering der belangen van. de sclmldtisehers vuil den Staat*