is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten einde de daarbij vermelde overtredingen te vervolgen in gelijker voege , als ten opzigte van gewon# correctionele zaken , gebruikelijk is.

En zullen de loodsen, onder welker bevel de schepen of vaartuigen varen, waardoor de tonnen of baken reddeloos gemaakt worden, in gel .ker vc§ge als de schippers of gezagvoerders van schepen of vaartuigen eu in hunne plaats, deswege aansprakelijk zijn, en in de , bij het vorig artikel, bepaalde boeten vervallen y behoudens mede hunne verpligting tot vergoeding der tonnen en baken, en op poene van suspensie of demissie , in gevalle zij in gebreke mogten blijven, om, zoo wel liet eene als het andere te voldoen : zullende insgelijks de loodsen gehouden zijn, om zoodra zij van het afzeiien, vernielen of reddeloos maken van tonnen of baken, op eenigerhande wijze , kennis mogten verkregen hebben , daarvan aan de inspecteurs of onderinspecteurs van het loodswezen, of de door hen, als opzigters gestelde personen , aangifte te doen , en, te dien opzigte, alle mogelijke aanwijzingen en inlichtingen te geven, mede op poene van suspensie of demissie, naar omstandigheden.

*>. Ingeval van betrapping op heeter daad, zullen de schepen of vaartuigen, door welke, het feit zal zijn gepleegd, worden aangehouden, ten zij door de schippers of gezagvoerders behoorlijke cautie mogt w inden gesteld aooi* de boeten en schadevergoedingen, waartoe zij mogten worden verwezen, of ten zij daarvoor , ten genoege van de voornoemde i»sp«e-