is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brjk zal vrorden gesplitst in twee afdeelingen ; dat

deze splitsing zal moeten plaats hebben bij de begrooting voor den jare 1820, of zoo veel vroeger als de omstandigheden het zouden toelaten; — dat 4 de tweede afdeeling zal bevatten die buitengewone , onvoorziene en onzekere uitgaven , welke inzonderheid in tijden van oorlog, naar voorkomende omstandigheden moeten worden geregeld, en dat deze uitgaven, en de middelen ter bestrijding der zelve ♦hechts voor één jaar worden vastgesteld;

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord , en met' gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben ^goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verslaan bij deze :

r ' Art. 1. Ter bestrijding van de uitgaven, begrepen in de tweede afdeeling der begrooting over den jare 1820 ? zullen worden gebezigd de volgende middelen;

a. Het gedeelte van 's Rijks Directe Belastingen,' * " Waarmede de personele cn mobilaire belasting, en het regt op de deuren en vensters , ten bedrage van veertig ten honderd , over den 1. '• jare 1816 en vervolgens, is verho'ogd geworden. ?.i 1)». . } 'i >l> *. i*' r • 3 9 :r * fï

pjie en een derde opcenten op de hoofdsom