is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iateu, blijft liet aan de Gouverneurs voorbehouden, om deze zittingen vroeger te doen plaats hebben, dan op de dagen bij de wet bepaald.

Do oproeping voor de militieraden zal zich alleen bepalen tot zoodanige lotelingen, welke ver-" meenen mogten regt op vrijstelling te hebben, of hetzelve op nieuw moeten bewijzen. Zij die geene belangen van dezen aard hebben intebrengen, behoeven voor den raad niet te verschijnen.

08. Alle geloot hebbende personen , welke voor den militieraad niet zijn verschenen, worden gehouden geenerhande reden tot vrijstelling te hebben, en blijven finaal voor den dienst gedesigneerd.

09. In alle gevalle», waarin bij den Gouverneur en twee leden der Gedeputeerde Staten , of wel bij Gedeputeerde Staten een onderzoek plaats heeft, ten aanzien van ziekten of gebreken, zal de visitatie geschieden door een geneesheer en een heelmeester, met in achtneming der bepalingen bij art. 109, 2= en 5e lid van de wet van 8 Januari 1817, gemaakt.

4o. De nominative staten volgens model E. E., vermeld in art. 153 der wet van den 8 Januari 1817, worden in triplo overgelegd , en een derzelve met den in hetzelfde artikel vermelden staat, volgens model D. D., aan den provincialen kommandant ter hand