is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brander, brouwer of azijnmaker of een der adsisterende ambtenaren, altijd door waterijking zal worden bevestigd;

In aanmerking nemende de moeijelijkheden, welke er, uit de toepassing der verificatie van de gedane metingen, met opzigt tot het voorledene, van tijd tot tijd, zijn'ontstaan;

En overwegende de noodzakelijkheid dat alle zwa*righeden, te dien aanzien door het nemen eener gepaste voorzieniug in het vervolg worden voorgekomen ;

Gehoord de voordragt van Onzen Staatsraad, Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen;

De Raad van State gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan, behoudens de bevoegdheid zoo wel aan den belanghebbenden brander , brouwer of azijnmaker als aan de administratie verbleven , om , ten allen tijde , de meting der bakken , kuipen of ketels te doen verifiëreu of waterijken, te bepalen, dat zoodanige verificatie van geen den minsten invloed zijn zal op al het geen reeds krachtens de vorige meling mogt zijn verrigt, in het ge-