is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen van zoodauigen als onmiddellijk Tan den Koning ressorteren, de informatien en consideratien te vorderen, welke zij zullen oordeelen in het belang van den aan hun toevertrouwden dienst noodig te hebben; niettemin wordt hen zeer bijzonderlijk aanbevolen, om zich, in dergelijke gevallen, niet anders dan aan de hoofden te adresseren, en zich eerst dan tot derzelver onderhoorigen te wenden, wanneer hun zulks van eene onvermijdelijke noodzakelijkheid en van eene groote en blijkbare nuttigheid mogt voorkomen.

Art. 20.

Ingeval deze aanvragen , op den door de Gouverneurs bepaalden termijn om aan deielve te voldoen, zonder genoegzaam gevolg mogten blijven, brengen de Gouverneurs, deswege , hun beklag in bij het bevoegd departement.

Eu wanneer dit verwijl plaats mogt hebben bij eenigen aan de provinciale administratie ondergeschikten ambtenaar, zijn zij bevoegd , na hem vruchteloos eene nadere aanschrijving te hebben laten doen, denzelven eenen kommissaris speciaal , ten zijnen koste, toe te zenden, ten einde van hem de ge~' Vraagde informatien te bekomen.

Art. 21.

Aan de Gouverneurs wordt opgedragen het opper-