is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetwelk, ter voldoening aan den inhöud van gemeld® stukken , vereischt wordt.

Art. 3 a.

In zaken, welke htfti in het bijzonder zijn toevertrouwd , zijn zij nogtans bevoegd de inlichtingen en het gevoelen van een of meer leden der Vergadering van Gedeputeerde Staten te vragen, of dc uitvoering aan een of meer leden optedragen.

Art. 33.

De Gouverneurs maken jaarlijks den stand der Edelen of Ridderschap, en de Burgemeesteren der steden indachtig aan de keuze, tot welke de gedachte stand en steden , gedurende dat jaar, bevoegd zijn ter vervulling van openvallende plaatsen.

Art. 34.

Zij dragen zorg dat de benoeming der leden van den Iandelijken stand geschiede overeenkomstig de door den Koning, voor iedere provincie gemaakte bepalingen.

Art. 35.

Bij de expeditie van zoodanige stukken Welke tot hunne bijzondere werkzaamheden behooren, maken zij gebruik van het algemeen zegel van den lande, met het omschrift Gouverneur van

B 4 •