is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een re roepen, zijn zij bevoegd de 'gemelde voorziening, zonder voorafgaande resolutie der Staten (ff Tan Gedeputeerden, te doen, behoudens nogtans de opvolgende kennisgeving aan dezelve, bij de eerste gelegenheid.

Art. 42.

De Gouverneurs stellen, wanneer de aard der zaak eulks medebrengt, of'slauds dienst er mede wordt bevorderd, de Onderwerpen van beraadslaging, welke ter beoordeeling van de Staten of van derzelver Gedeputeerden behooren en aan de vergadering zijn gerigt, voorafin handen, hetzij van ambtenaren of kollegien die daarop behooren gehoord te worden , hetzij van een of meer leden der Gedeputeerde Staten , om van hunne bevinding aan de vergadering verslag te doen.

Art. 45.

Zij dragen zorg dat er altijd opgemaakt en tot gebruik der vergadering van de Gedeputeerde Staten , bij derzelver bijeenkomst ter tafel voorhanden zij, een volled gen staat van alle zoodanige aan de vergadering gerigte stukken, zonder uitzon dering, waarop bij dezelve nog geen besluit is gevallen, en waar omtrent een voorloopig onderzoek, of aan leden der Vergadering, of aan anderen buiten dezelve, is opgedragen.