is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben besloten en besluiten j

Art. i. De pharmacopoea Belgica, zoo als dezelve door de kommissie bij Onze be&luiten van den g«ten Januari 1816,n°. si, en 1 April 1816,n°. 88, met de redactie derzelve belast, met overleg der kommissie tot de herziening der geneeskundige wetten vervaardigd is , wordt goedgekeurd en gearresteerd bij deze; en zal, in de latijnsche taal, in groot quarto gedrukt, over het geheele Rijk, worden ingevoerd; geelïe Vertaling in èenigc andere taal binnen het Rijk, zal, zonder Onze toestemming , voor wettig gehouden worden.

3. De apothekers, als mede de drogisten, voor zoo verre de kwaliteit der enkelvoudige: geneesmiddelen betreft, mitsgaders zoodanige medicina doctores, aan welke het vrijstaat, en de platte lands heelmeesters, aan welken toegelaten is om geneesmiddelen te bereiden, of artsenij-winkels aan hunne woonplaatsen te houden,- zullen geene andere dan deugdzame geneesmiddelen van de kwaliteit als in de jpharmacopwa Belgica wordt opgegeven, mogen nahouden. terwijl voorts alle zamengestelde geneesmiddelen, naar de voorschriften daarin vervat r naauwkeurig zullen moeten bereid worden.

Ook zullen zij binnen den tijd van één jaai-, na het publiceren dezer pharirtacopeèa, verpligt zijn, hunne winkels interigten naar hetgene, dien aangaande, ia dtwslve bepaald wordt»