is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vsi ordeningen , als noodig zullen bevonden worden, de tarwe, spelt en rogge, welke gemalen zal worden voor de branderijen, brouwerijen en stijfsel— makerijen , en tot mesting of voeding van bet vee.

De belasting zal moeten worden betaald vóór dat bet graan ter molen mag gebragt worden.

De molenaars zullen geene granen boven de, bij de ppeciale wet bepalen kwantiteiten mogen malen, dai' op een bewijs, afgegeven door den ontvanger, dat de belasting is betaald , of dat dezelve daar an piet is verschuldigd.

7i. Op bet geslagt.

De belasting zal bedragen tien cenla van ieder gulden waarde, van alle geslagt wordende stieren, ossen, koeijen, vaarsen, pinken, kalveren, scbapen en lammeren , en acht cerits van ieder gulden waarde Van alle geslagt wordende varkens en speenvarkens.

. De waarde zal, vóór dat bet vee mag worden geslagt , door daartoe gestelde schatters worden bepaald.

De belasting zal naar die waarde en mede vóór dat bet vee mag worden geslagt, worden betaald.

i. Op den wijn.

De belasting zal bedragen , per vat:

Van den buitenlandschen wijn f 9.00.

Van den binnenlandschen wijn f i.4o.

De aanslag des belasting zal plaats hebben, voor