is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomst, gesloten tusschcn de

Koningrijken der kederxanjden

en wurtemberg, ten aanzien

i

eener wederkeerige opheffing van het jus detractus en census emigraiiouis.

Art. 1.

Het zoogenaamde jus detraetus, gabella hereditaria en census ejnigrcitionis zullen "voortaan niet meer gevorderd of geheven worden, wanneer hij nalatenschap . gifte, verkoop , landverhuizing of in eenig ander geval, overgang van goederen plaats zal hebben uit het Rijk der Nederlanden in de Staten van Zijne Majesteit den Koning van Wurtemberg en wederkeerig uit deze in de JNederlandsche Staten , over der-> zeiver geheele uitgestrekheid , zoo tegenwoordige aJs toekomende, wordende bij deze alle belastingen, ■van dien aard . lusschen de beide landen afgeschaft.

Art. 2.

Vorenstaande bepaling strekt zich zóo wel uit tot «oortgeïijke xegten ea belastingen, welke in 's Land*

U