is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien Ons besluit van den i8^en Juni i3ig, K M3. n°. 97 ;

Eu in aanmerking nemende dat aan het gemeld besluit niet is gederogeerd door Ons besluit van den 20'tei Juli 1. 1. (staatsblad n°. 12 ;)

Hebben goedgevonden en verstaan, bij ampliatie van Otis besluit van den i8^en Juni 1819 biervoren gemeld, te -bepalen, dat de verlofgangers der nationale militie gedurende den tijd welken zij , ter inspectie, op bet'terrein verzameld zijn, ook, voor zoo veel de judicature of regtsoefening betreft, zullen worden geacht te zijn in activen militairen dienst, en mitsdien te zijn onderworpen aan de wetten voor bet krijgsvolk te lande geëmaneerd, of verder te emaneren.

En zijn Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, en Onze Kommissaris - Generaal van Oorlog, respectivelijk belast met de uitvoering dezes, waarvan kennis zal worden gegeven aan Onzen Minister van Justitie ; terwijl voorts dit besluit, benevens Ons meergemeld besluit van den i8aeu Juni 1819, M3. n°. 97, in het staatsblad zullen worden geplaatst.

's Gravenhage, dqn October 1821.

WILLEM.

Van wegc den Koning, J. G. de Meij van Steeefkerk.