is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

( * 0 JV E T van den ai sten Februari 1822, welke doet vervallen de verordeningen , door den Gouverneur— , Generaal van den Neder- en Mid¬

den Rijn, op het stul der jagt, daargesteld.

WIJ WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING m;R NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE - NASSAU, GROOT-JIERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat zoo lange bij eeene aleemeene \VI' f Pel lil l'fkrmïrtrt tv ^

~ W ------- VI JJt —

palingen op het stak der jagt, voor het gansche Koningrijk zullen zijn gemaakt, het doelmatig is de verordeningen, welke door den Gouverneur-Generaal van den Neder- en Midden Rijn op dat stuk zga daargesteld , te doen vervallen ;

Zoo is het, dal Wij, den Raad van State gehoord.