is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA N

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

(N°.

7*) BESLUIT van den zgstan Maart 1822, houdende bepalingen omtrent de wijze van benoeming der dijk- en polderbesturen.

WIJ WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE - NASSAU, GROOT-HERTOG VAN I-UXEMBURG , ENZ. , ENZ, , ENZ.

Gezien de voorstellen, door de Staten der onderscheidene provinciën, ingevolge art. 222 der grondwet, gedaan , omtrent de wijze van benoeming en aanstelling der dijkgraven, heemraden of leden der dijk- en polderbesturen in derzelver provincie j

Gezien het rapport van Onzen Minister van den Waterstaat en der Publieke Werken, van den ïodea April 1819, n°. 556;

Gezien de rapporten van Onzen Minister van Binnen— Iandsche Zaken en Waterstaat, van den i8de0 December 1820, n°. i;w, cu van den ódea Fubrüarij 1L n°. 2vtj