is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Deor het uitoefenen van eenig staatkuudig regt bij eeae vreemde natie.

5°. Door buiten toestemming des Konings openbare bedieningen aan te nemen, welke door eene

vreemde regering zijn opgedragen.

4°. Door het buiten 's lands vestigen zijner woonstede , met het kennelijk oogmerk om nimmer weder terug ie keeren,

Geene handels-inrigting op haar zelve, wordt beschouwd het oogmerk aan den dag te leggen, om nimmer terug te keeren,

7. Die de hoedanigheid van Nederlander, om een der oorzaken bij het vorig artikel vermeld, verloren heeft, kan dezelve niet terujbekomen dan met in achtneming der bepalingen van artikel 5 van dezen titel. s

8. Eene Nederlandsche vrouw met eenen vreemdeling in het huwelijk tredende, volgt den staat van haren man.

Indien zij weduwe wordt, bekomt zij de hoedanigheid van Nederlandsche vrouw terug, wanneer zij haar vast verblijf binnen het Koningrijk heeft of daarin terugkeert.

In het laatste geval is zij verpligt, om aan het gemeentebestuur der plaats, alwaar zij hare woning wil