is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, ia burgerlijke zaken, wordt de wijze bepaald, waarop de stuiting des huwelijks zal moeten gedaau ea derzelver opheffing gevraagd worden.

43. Wanneer de stuiting is afgewezen, zullen dc opposanten, met uitzondering nogtans van bloedverwanten in de opgaande en nederdalende linie, en van bet openbaar ministerie , tot vergoeding van kosten, schaden en interessen kupnen worden verwezen.

44. Wanneer er stuiting tegen een huwelijk plaats heeft, zal het aan den ambtenaar van den burgerlijken stand niet geoorloofd zijn, om hetzelve te voltrekken , dan nadat aan hem zal zijn ter hand gesteld het vonnis of de authentieke akte, waarbij de stuiting is opgeheven , op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen.

Wanneer het huwelijk mogt zijn voltrokken vóór dat de stuiting is opgeheven, zal het geding ter zake dier stuiting kunnen worden voortgezet; en het huwelijk worden nietig verklaard, bijaldien de eiseïi aan den opposant is toegewezen.

VIERDE AFDEELING.

f

Van de voltrekking des huwelijks.

45. Alvorens tot de voltrekking des huwelijks