is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingeval van overtreding van. arl. 5o, voor zoo veel de hoedanigheid der getuigen betreft, is het huwelijk niet noodwendig nietig, maar zal de regter naaide omstandigheden beslissen.

Wanneer er uiterlijk bezit van den huwelijken staat aanwezig is, en er eene akte van huwelijks-voltrekking, ten overstaan van eenen ambtenaar van den burgerlijken stand verleden, vertoond wordt, zijn de eclitgenooten over en weder, niet ontvankelijk om de nietigheid des huwelijks te vragen.

67. In al de gevallen waarin overeenkomstig art. 60, 64 en 66 eene regtsvordering tot nietigverklaring kan worden aangevangen, door de genen die daarbij belang hebben , kan zulks niet geschieden door de bloedverwanten in de zijde-linie, door kinderen uit een ander huwelijk geboreq , of door vreemden, zoo lang de echtgenooten beide io leven zijn, doch alleenlijk wanneer zij daarbij een reeds verkregen en dadelijk belang hebben.

68. Na de ontbinding van het huwelijk, is het openbaar ministerie niet ontvankelijk de nietigheid daarvan te vragen.

69. Een huwelijk hetwelk nietig verklaard is, heeft niettemin al deszelfs burgerlijke gevolgen , zoo wel ten opzigte der echtgenooten, als van de kinderen,