is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

an het 'gerlijk >tboek.

' VA N

S T A ATSRT, A n

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

1 4.) TV ET van den Juni 1812, inhoudendè den zesden titel van hét burgerlijk wetboek.

Wij TVILLEM, bij de gratie Gods, Kontnó der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.t

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ■volgens art. i63 van de grondwet, « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk regt, « van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de « zamenstelling der regterlijke magt en van de manier « van procederen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal,

A