is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. De geldboeten, door# den man , uit hoofde Van misdrijf, verbeurd , misgaders hetgeen waartoe hij te dier zake veroordeeld is, kan op den gemeenen boedel verhaald worden , behoudens schadevergoeding van zijnentwege aan de vrouw. De geldboeten door de vrouw verbeurd, mitsgaders de voldoening van hetgeen waartoe zij ter zake van misdrijf is veroordeeld , kan alleen verhaald worden op den bloo— ten eigendom der goederen welke haar persoonlijk toebehooren, zoo lange de gemeenschap duurt.

21. De handelingen door de vrouw, zonder toestemming van den man verrigt, en waarloe zij bij weigering van den man, dool1 den regter Is gemag—

geworden, Verbinden de goederen van de gemeenschap niet, ten ware zij zich verbonden heeft als openbare koopvrouw en ter zake van haren handel.

•21. Wanneer de man afwezig is, of zich in de onmogelijkheid bevindt, om zijnen wil te verklaren en er onverwijlde noodzakelijkheid bestaat, kan de vrouw de goederen van de gemeenschap verbinden , na daartoe door den regter gemagtigd te zijn.

2j. De man, als hebbende de beheering van al de goederen aan de vrouw persoonlijk toebehooreiule, kan alle regtsvorderingen tot roerende goe-