is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de regtbank des arrondissement-?, binnen hetwelk de man zijne va'sta woonplaats had, hare afstand van de gameenschap doen inschrijven.

• >!• -;ri •.•;w ; •>!> -muwVf ..?è

45. Do weduwe kan, naar mate van do omstap dighedea, bij dezelfde regtbank ■ verzóeken eeno verlenging van den termijn, bij het vorige artikel tot het doen van haren afstand, bepaald; deze verlenging wordt, indien daartoe redenen zijn, na verhoor der erfgenamen van den man of ten minste na behoorlijke oproeping van dezelve, toegewezen.

4£ De weduwe, die geneft afstand Van de gemeenschap bmneu den hiervoor bepaalden tijd gedaan heeft, is met verstoken van het vermogeh om zulks alsnog te doen, wanneer zij zich de gémeensfchap met heeft aangetrokken en een en inventaris 'gemaakt beeft, zij kan alleenlijk worden aangesproken als in gemeenschap zijnde tot dat zij afstand gedaan heeft, en is gehouden tot voldoening der kosten welke tegen haar tot op het doen der afstand gemaakt zijn.

Zij kan insgelijks worden aangesproken, na verloop der veertig dagen, sedert het sluiten van den inventaris , indien dezelve vóór de drie maanden gesloten is.

45. De weduwe welke ecmge goederen van de gemeenschap heeft weg gemaakt of verborgen, wordt verklaard in gemeenschap te ujn, niet tegenstaande

B 5