is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13e grond waarop de gebouwen staan, de stoepen > binnenplaatsen en pleinen der woningen en gebouwen , zijn algemeen onder de belasting begrepen, mitsgaders ook voor zoo veel betreft de steden en de geagglomereerde huizen in de gemeenten ten platten lande , de tuinen en gronden, doch met niet meerder dan tot de grootte van vijfmalen de oppervlakte der woningen en gebouwen waarbij zij gelegen zijn , en waartoe zij behooren.

4. Van de personele belasting op den eersten grondslag worden vrijgesteld :

i°. Alle woningen beneden de twintig guldens jaarlijksche huurwaarde , of bij de week verhuurd wordende, beneden de zéstig cents huurwaarde in de week.

29. Abe fabrijken, trafijken, gebouwen, voor zoo verre dezelve niet dienen tot berging van gefabriceerde goederen, mitsgaders alle schuren en stallen van den landbouw, kerken, schoolgebouwen , gestichten van publiek onderwijs en weldadigheid , en alle gebouwen voor den publieken Rijks, provincialen, stedelijken of plaatselrjken dienst.

A 2