is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien de te dezer zake uitgebragte rapporten van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat,van Financiën, van Justitie en van Onzen Commissaris-Generaal van Oorlog;

Den Raad van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten :

Art. i. Het zal aan elk en een iegelijk vrijstaan om alle zoodanige staatsstukken als op eene officiële wijze van Gouvernementswege ter kennisse van het publick zijn gebragt, in dagbladen , nieuwspapieren en andere periodieke geschriften, mitsgaders in werken, de geschied— en staatskunde van het Rijk betreffende, overteriemen, alsmede om dezelve gezamenlijk of afzonderlijk te drukken en uittegeven, ten zij het regt tot den gezamenlijken of afzonderlijken druk, en tot de uitsluitende uitgaven van zoodanige stukken , uitdrukkelijk door Ons, ten behoeve dei- lancls drukkerij mogt zijn gereserveerd, of ten zij daartoe door Ons speciale vergunningen of octroijen mogten zijn verleend , en zulks zonder prejudicie van vorige wettig verkregene octroijen of concessien.

2. De bij de wet van den Januari 1817

(staatsblad n°. 5), tegen liet nadrukken van oorspronkelijke stukken, bedreigde strafbepaling?», zullen