is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

11ET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 20.) fVET van den Jun ,833f

houdende de belasting op deri wijn>

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oran je-Nassau , Groot-hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat bij de wet van den 12<J™ juJi xg21> artikel 2 } onjer_ deel 111, litt. i en o , en art. 5 en 6, is bepaald, dat in het stelsel van 's Rijks belastingen zal zijn begrepen een accijns op den wijn, met de grondslagen , waarop denzelven zal rusten ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze ;

A