is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal moeten worden aangegeven even als voor de roerkuip, en op dezelfde boete, als bij art. 17 is bepaald.

In deze brouwerijen wordt het gebruik van eene overstortings- of lclaringsluip toegestaan, welker grootte die der roerkuip, nimmer met meerder dao een tiende zal te boven gaan.

De generale administratie zal het gebruik van deze kuip, ook aan andere brouwers kunnen toestaan, wanneer hunne wijze van brouwen zulks volstrekt vereischt.

Bij het gebruik der overstortings- of hlaringsluip , zal de generale administratie de noodige voorzorgen nemen, ten einde het nummer en de grootte derzelve worde opgegeven, en den tijd waarop van deze kuip zal worden gebruikt gemaakt, zoodanig worde geregeld , dat van dezelve geen misbruik kunne worden gemaakt: zullende alle gebruik, op eene andere dan de voorschrevene wijze, worden gestraft met eene boete van vier honderd guldens.

17. De bierbrouwers, welke bevonden mogten worden andere roer- of werkkuipen , of ketels te gebruiken , dan die zij aangegeven hebben , zullen deswege gestraft worden met eene boete van vier honLiet d guldens, onverminderd de betaling van den gewonen accijns, hetwelk uit de meerdere ruimte der

B

,