is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken van wnter, zonder opgevolgde brouwlc, .ofnail1 eggen van een brouwte, zal in verband, met bet bepaalde bij art. i5 en 00 , aan geene betaling van accijns onderhevig zijn.

47. Tusscben de bierbrouwers en azijnmakers dei? drie klassen, en de administratie, zal eene rekening worden geopend, op welker debet-zijde, onder genot der korting , art. 15 , 26 en 5o toegestaan, doch tevens onder de eventuele verhooging, in het daaraanvolgende ï6de en 19de artikel vastgesteld, voor zoo veel de bierbrouwers aangaat, mitsgaders onder het genot der korting, bij art. 45 verleend, voor zoo veel de azijnmakers der derde klasse betreft, successivehjk overgebragt zullen worden de posten ten laste der bierbrouwers en azijnmakers der drie klassen, op het register van aangifte gevonden.

Aan het hoofd der rekening , zal door den bierbrouwer en azijnmaker, ofdeszelfsprocuratiehouder, cene verklaring worden gesteld , waarbij hij zich zelve en alle zijne goederen verbindt voor de voldoening van de regten, welke ten gevolge zijner successive. aangiften, uit het register der bierbrouwers off azijnmakers der twee eerste klassen, op deze zijne rekening zullen worden overgedragen.

De overbrenging der posten van de kunst-azijnmakers zal, in verband met art. 4 l , telken vier maanden geschieden, op den dag, waarop de termijn der vier vroegere maanden is geëxpireerd.

C 3