is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(JN°. 35.)

WET van den 2den Augustus 1822 , betrekkelijk de afkondiging der wetten en omtrent liet tijdstip waarop dezelve aanvangen verbindende ie zijn.

Wij WILLEM, hij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben het ongeiijf hetwelk voortspruit uit de verschillende begin-* selen welke in dit Rijk worden gevolgd, omtrent du afkondiging der wetten , en omtrent het tijdstip waarop dezelve aanvangen verbindende te zijn;

Zoo is het, dat, Wij, den Fiaad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen;

Art. 1. De wetten zijn in het geheele Koningrijk verbindende, uit kraclite van dcrzelvcr afkondiging door den Koning gedaac.