is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aal gelijke siraf plaats hebben als hier boven op verschil van merken is gesteld,

5. Na de gedane aangifte van het belaste graan, cn betaling van den accijns , zal door den ontvanger worden verleend eene kwitantie van betaalde accijns, mitsgaders een dubbel der kwitantie, inhoudende beide den dag, datum en uur der afgifte, de hoeveelheid en soort van het graan, het bedrag van den accijns, de merken en het getal der zakken, den naam van den persoon voor wien, en den molen, op welke het graan zal gemalen worden; voorts zal de ontvanger op de biljetten stellen, voor hoe veel tijd dezelve, na de afteekening van den molenaar, van kracht zullen zijn.

6- Voor het aangegevene onbelaste graan, zal door den ontvanger worden verleend een consent-biljet zonder duplikaat.

Dit biljet zal moeten inhouden hetgeen bij art. 5 is opgenoemd, het bedrag van den accgns uitgezonderd.

De aangifte door de brouwers, azijnmakers, branders en stijfselmakers te doen, zal schriftelijk moeten geschieden.

7. Het onbelaste graan, hetwelk door de partikulieren, met eene hoeveelheid van vijf schepels en

A 3