is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fateren, door middel van verzegeling der beslag- en andere kuipen, mitsgaders der helmen en slangen Tan de ruwketels, onbruikbaar worden gemaakt.

De verzegeling zal moeten bewerkstelligd worden door twee ambtenaren van de administratie, op dert voet, nader door baar voorbeschrijven, en zonder andere onkosten dan die van het lak, welke op drie centen per zegel bepaald wordt.

De belanghebbende zal uitgenoodigd worden om daarbij tegenwoordig te zijn.

Van de verzegeling zal een proces-verbaal opgemaakt worden , waarin het pand, de verzegelde werktuigen of gereedschappen , en het getal zegels behoorlijk omschreven zijn; hetzelve zal den tegenwoordig zijnde belanghebbenden ter teekening worden aangeboden, en anders gewag maken van deszelis afwezendheid, of ook eventueel van zijne weigering oui het proces-verbaal mede te onderteekenen.

Een dubbel van dit dokument zal den belanghebbenden tegen recief worden uitgereikt, en ingeval van weigering om hetzelve aantenemen, bij hel plaatselijk bestuur gedeponeerd worden.

Alle schending of vervalsching van zegels , zal ten laste van den belanghebbenden, met eene boete van niet minder dan honderd guldens en nimmer meer dan vier honderd guldens, naar gelang der omstandigheden, die de schending of vervalsching ten gevolg® zal hebben, worden gestraft.