is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekeren, dat Je in distelatie zijnde sloffe geen beslag is. Gelijksoortige proefjes zullen door dé branders der zesde klasse in dezelfde voege als hier boven 'gemeld , op de aanvrage der ambtenaren moeten worden ter hand gesteld.

Alle weigering te dien opzigte, zal den Stoker of brander, eene boete van vierhonderd guldens doen verbeuren.

Plaatsing der L-uipen en ruwhetelSi

5' ' • " ' ' _ • 1 ' v- V . .

IJ. De beslag- en gistkuipen zullen binnen de müren der branderij moeien gesteld en steeds bij het in werking zijn derfabrijk op dezelfde plaats gevonden en vertoond worden, om het even, of de brander al of niet aangegeven zal hebben daarvan gebruik te zullen maken; alle overtreding dienaangaande zal gestraft worden met eene boete van twintig guldens voor elke kuip die buiten de fabrijk , of niet op de daarvoor opgegevene plaats , zal worden gevonden , ten ware de verplaatsing uit hoofde van eenige reparatie , aan dezelve ware geschied.

De beslagkuipen zullen op geene vuur- of stoom*» buizen geplaatst, noch in heet of kokend water gezet mogen worden, noch het beslag, in deze kuipen Vervat, op eenigerhande maniere in dezelve warm gemaakt mogen worden.

Elke overtreding van eene dezer bepalingen tal