is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

log. Dj goederen zullen, bij aankomst in da hoofdplaats der directie , worden gesteld onder beheer van den ontvanger, en zjo spoedig mogelijk, immers binnen twee dagen daarna , zon- en wettige ' feestdagen niet mede gerekeud, teu overslaan van den directeur of iemand zijnentwege en van den belanghebbenden, zoo hij zich daartoe aanmeldt, moeten worden geïnventariseerd.

110. Zij zullen aldaar, onder bewaring van de ambtenaren , mogen verblijven gedurende den tijd van een jaar.

Binnen dien tijd zullen de niet verbouene goederen nader behoorlijk kunnen worden aangegeven en de ten invoer verbotlene weder kunnen worden teruggevoerd langs denzelfden weg, als zij zijn ingekomen , vrij van regten. In beide gevallen zullen de kosten van beheer en bewaring door de belanghebbenden moeien worden voldaan.

111. Na verloop van dien tijd, zal de directeur, o;> bekomen autorisatie van den president der regtbank, welke op simpel rekwest en summier onderzoek zal worden verleend , doen overgaan tot den verkoop der als dan nog onopgeëischte goederen.

De verkoop echter zal niet geschieden dan na drie opvolgende oproepingen van vier weken tot vier weken, tc plaatsen in de daartoe door Ons te bepalen nieuwspapieren, en aan te plakken vó 5r het kantoor ter plaatse van den ve ! oop.