is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sal worden aangevangen dan nadat elke partij, in <Je aangifte begrepen, geheel ter losplaa's is aangekomen, en alzooin eens ter visitatie kan worden aangeboden.

Voor zoo verre echter do geconsigneerden verlangen mogten dat de successiveljjk aankomei.de gedeelten eener partij voorlocpig worden opgeslagen ia hun bijzonder pakhuis, en vervolgens aldaar dc visitatie geschiede, zal zulks niet worden geweigerd , mits liet pakhuis afgescheiden zij , en hetzelve met een slot van wege de administratie worde voorzien.

i5". Geene aangifte in eens of bij elkander van dezelfde soort van goederen, die bij de waarde zijn belast, zal worden aangenomen, indien de waarde \yordt opgegeven meerder te bedragen dap vier duizend guldens, ten zij de aangifte mogt zijn geschied naar de prijs-courant, in. art. 125 gemeld , of de aard der voorwerpen of andere omstandigheden de splitsing der partij iu gedeelten, ter waarde van dezelve som of daar beneden, redelijker wijze mogten ondoenlijk maken, des noods ter beoordeeling van den in loco of naastbijzrjnden ambtenaar., hooger in graad dan de ontvanger.

i33. Na dat alle de ter zee aangebragte goederen , vergeleken met dc generale verklaring, overeenkomstig de wet gelost zijn, zal eene acte van afrekening door den ontvanger worden opgemaakt, en aan den schipper uitgereikt.