is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien van de verklaring, door een der ambtenaren ter plaatse van de bestemming, dat de goederen, binnen den daartoe in bet paspoort bepaalden tijd , aldaar zijn aangekomen en gelost, met uitdrukking van dag en jaartal.

Bij ontstentenis van ambtenaren ter bestemmingsplaats, zal deze verklaring op bet paspoort, met uitdrukking zijner kwaliteit, gesteld worden door een daartoe van wegehet plaatselijk bestuur benoemd persoon, tegen genot van 10 cents voor elk paspoort, door den bouder te betalen.

15g. Binnenlandscbe paspoorten bouden op den vervoer te kunnen dekken, wanneer wordt verzuimd dezelve op de daarin aangewezene posten en kantoren te doen afteekenen.

160. Voor gemanufal'.tureerde, of andere op bet inkomen hoog belaste goederen , waardoor meer bijzonder worden verstaan die, waarvan bet inkomend regt meer dan vier percent van de waarde beloopt, en voor ten invoer verbodene, mogen geene hinncnlandsche paspoorten worden afgegeven tot den vervoer in binnenwaartsche rigting, tusscben den afstand van bet vreemd territoir aan de landzijde en van de zeestranden en kusten, bij artikel 177 omschreven, ten zij geschiedende uit beslotene steden en torten, of wel dat piogt blijken van den inlandschen oor-

F 4