is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204. Alle kosten van wegingen, metingen, roeijingen , proevingen en tellingen , tot het bepalen van de hoeveelheid en den aard of natuur der goederen aan den accijns onderworpen, mitsgaders de kosten op het verifiëren der ruimte van nieuwe of veranderde ketels, kuipen, vaten en gereedschappen, in do trafijken, fabrijken en werkplaatsen der belastingschuldigen, zullen voor rekening van de belastingschuldigen of andere belanghebbenden komen, wanneer dezelve op hun verzoek of in hun belang plaats hebben.

De tarieven, naar welke voorschrevene kosten zullen moeten worden geregeld, zullen nader door Ons worden bepaald, en inmiddels de thans gebruikelijke wijze van betaling worden gevolgd.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Van boeten en straffen in het algemeen.

205. Alle inkomende of uitgaande zee-, rivier- of andere schippers , stuur-, voer en karrelieden, mitsgaders dragers, drijvers of andere personen welke mogten pogen of bestaan, hunne in-, op- of bijheb bende ladingen of vrachten , zonder eenige verklaring af aangifte aan de eerste wachten of op de kantoren waar zulks behoort, en alzoo frauduleuselij k het Koningrijk in-, uit- of doortevoeren , zullen gestraft worden met eene gevangenis vau ten minste «ene maand , en ten langste een jaar*