is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ver d« gemeentebesturen niet verkiezen da aanbieding in voege voorschreven aan te nemen, zullen de goederen onmiddellijk van wege de administratie kunnen worden verkocht.

3Je eigenaar der goederen, binnen den tijd van drie maanden na de aanhaling, reclamerende en bewijzende, dat dezelve ten onregte mogt zijn geschied, zal hem de getaxeerde waarde der goederen of de opbrengst van den Verkoop van 'sRijks wege worden uitgereikt, en voor zoo ver zijn verzoek bij de administratie mogt worden afgewezen,en hij daarmede geen genoegen neme, zal, wegens voorschrevcne aanhaling, op de gewone wijze moeten worden geprocedeerd , doch de reclamant in ahen gevalle met de uitbetaling der getaxeerd© wairde, of den opbrengst , ais vervangende de goederen , zich moeten vergenoegen,

Binnen gezegden tijd geene reclamatien zijnde ingekomen , zal de zaak, zonder vervolging in regten, worden beschouwd als afgedaan, en het aangehaalde gehouden voor verbeurd verklaard.

twee en twintigste hoofdstuk.

Van de benaderingen.

15ï. Goederen , welke naar de waarde zijn belast, zullen door de ambtenaren7 indien zij, bij sumjnieie