is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

365. Bij aldicn meerder mogt zijn aangegeven dfftï bevonden is, blijft de benadering in stand, doch zal de bcnaderaar volstaan, met de betaling in evenredigheid der goederen r welke zullen gevonden zijn.

Even zeer zal de benadering , op denzelfden voet , volgens bet, daartoe aan den directeur tijdig te kennen te geven verlangen van den benaderaar, kunnen effect hebben, indien meerder wordt bevonden dan is aangegeven, mits de benaderaar op zich neme , voor

de aanvaarding der goederen,.ten kantore te fourneren, de boete en suppletie , volgens art. 215, naar gelang al of niet meerder dan één twaalfde is verzwegen , te betalen vallende, en hetmontant waarvan zal strekken in mindering der som, door den benaderaar, aan den benaderden verschuldigd.

266. Na de toewijzing en voldoening aandevoorschrevene bepalingen, zullen de benaderaars over de benaderde goederen, naar Welgevallen kunnen beschikken , en zelfs met den benaderden, wegens deteruggave , zich mogen verstaan.

drie en twintigste hoofdstuk.

Van de borgtogten, credieten en betalingen.

267. AUe borgtogten, Welke bij de wetten Van de invoerders of andere belastingschuldigen worden ge-