is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kt, o. „,e> voor het geheel, „or.lt gen, ■ Je gcadmod.eerde geheel of gedeel.eh.k

„orden gevonden, nu een onuhg detaüpj. nen en consommateurs.

Art. i4.

o. het doen va» den oms!„S , znjlen de gemeentebesturen de eerste vijfden dagen der maand N„m er van het ,,ar d,t de admodiatie voorafga,,, h.j»jn van den ontvanger helast „et de perceptie c» me. overleg van een daartoe gemagtigden ambtenaar van de administratie der acciinsen -el deze zal noodig oordeelen dezelve d'er vergaf

ung toetevoegen, opmaken een kolder, onder antieren inhoudende:

1°. De namen en beroepen der accijns-schuldigen zijnde de hoofden der huisgezinnen, of de op zich zelve wonende personen in de gemeente.

2°. Het getal der leden van ieder huisgezin.

5°. De belastbare consumtie van hetzelve aan tarwe rogge en ongepelde spelt of daaraan gelijkstaande granen , ieder afzonderlijk uitgedrukt in mudden , schepels en koppen.

Bij dezen omslag zal men behooren te letten o,) zoodanige omstandigheden , welke eenemeerdere of mindere consumtie kunnen veroorzaken,