is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe behoorende gewigten; zullende de maten en de gewigten tot die schalen hehoorende, bevorens behoorlijk worden geverifieerd en geijkt.

4. Van dat zelfde tijdstip af zal de aankondiging van die Waren niet anders mogen geschieden dan, wat de hoeveelheid betreft, in Nederlandsche mudden ( hectolitres ), of in Nederlandsche koppen (litres), en voor den prijs in guldens en cents ; het zout echter en het meel, zullen ook bij het géwigt aangekondigd mogen word-n.

5. Van datzelfde tijdstip af, zullen, ingevolge ait. 17 van het gemelde besluit, geene zakken den naam van graanzakken mogen dragen , noch de hoeveelheid bij zakken mogen worden geteld en uitgedrukt, ten zij die zakken een Nederlandsche mudde ( hectolitre ) bevatten.

6. Ten einde de ingezetenen zoo veel doenlik in de kosten, welke het aanschaffen van nieuwe maten vereischen, te gemoet te komen en dezelve zoo weinig mogelijk in hunne keuze te beperken, wordt, bij ampliatie van Ons gemeld besluit van den i8den December 1019, vergund, dat men buiten en behalve de maten uit gebogen spaan , ook maten zal mogen

A 2