is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Naar aanleiding van de wel van den 2i»ten April 1810, wordt de proportionele redevance der mijnen voor den jare 1825 bepaald op twee en een half ten honderd van de zuivere opbrengst, waarvan afzonderlijke rekening aan de publieke schatkist zal worden gedaan , en welke zal strekken tot goedmaking der kosten van administratie der mijnen overeenkomstig art. 09 derzelve wet.

5. Ter bestrijding der uitgaven, begrepen in het tweede onderdeel van de tweede afdeeling der berrooting over den jare 1823, zullen worden gebezigd:

a. Eene uitkeering van vijf millioenen negen honderd twee-en-veertig duizend vier honderd negen~en-taclitig guldens, twee-entachtig-cents , door het amortisatie-syndicaat aan de schatkist te verstrekken, in mindering der som van dertig millioenen guldens, met welker voldoening die instelling belast is volgens art. 4, § d der wet tot instelling vaneen amortisatie-syndicaat, en ter regeling van onderscheidene financiële aangelegenheden des Rijks.

b. Eene uitkeering van drie millioen zeven honderd elf duizend negen-en-tachtig guldens, twee-en-negentig en een halve cent, door het amortisatie- syndicaat aan de schatkist te doen, volgens art. 9 van de evengemelde wet,